مطالب برچسب خورده با ‘صفت فعلي مجهول’

نکاتی از دستور زبان روسی-۶

نکاتی ظریف در خصوص تفاوت صفات با صفات فعلی مجهول (شکل کامل و کوتاه)    страдательные причастия и отглагольные прилагательные در مطلب حاضر قصد دارم به ...