مطالب برچسب خورده با ‘Анна Каренина’

فعلا از یک سوم رمان

از زبان لوین (Левин) یکی از قهرمانان رمان  «آنا کارنینا»: "Ты не поверишь, какой это режим полезный против всякой дури. Я хочу обогатить медицину новым термином: ...