دانلود فرهنگ لغت و کتاب های جدید در زمینه زبان روسی

کتابها و فرهنگ لغات ذیل طی ماه های اخیر (به فراخور استفاده ای که از آنها می نمایم) جمع آوری شده اند. بعضی از آنها واقعا کمیاب (و گاهی نایاب) هستند و حتی تعدادی خریداری شده و اینجا قرار داده شده اند (که البته منتی نیست و فقط جهت اهمیت این منابع یادآوری می شود).   کتاب های مهم با رنگ دیگری از بقیه متمایز شده اند که پیشنهاد می کنم اولا) آنها را در پوشه ای جداگانه گذاشته و ثانیا) آنها را پرینت گرفته و در صورت امکان صحافی کنید. کتاب معمولا از روی کامپیوتر خوانده نمی شود (مگر اینکه رمان یا قصه جذابی باشد که آنهم از روی ایبوک ریدر یا تبلت مطالعه می شود). از ما گفتن 🙂 این شما و اینهم کتابها و فرهنگهای تازه:

فرهنگ لغت ها:

Словарь-справочник лингвистических терминов (Розенталь, Теленкова)  (.pdf 3 mb) یکی از بهترین واژه نامه های اصطلاحات زبان شناسی

Малый словарь русского языка (МАС) под ред. Евгеньевой 1985-1988   том1 (62 مگ)   том 2 (64 مگ) том3 (68 مگ)   том4 (71 مگ)

(توضیح: فرهنگ 4 جلدی Малый Академический Словарь تالیف Евгеньева دارای جایگاه ویژه از نظر تحقیقی و البته اعتبار نزد زبانشناسان روس می باشد که پیشنهاد می کنم حتما برای نوشتن مقالات و غیره، در کنار Словарь Ожегова به آن استناد نمایید.)

کتاب های درسی و آموزشی:

Русский глагол (Бондарко, Буланин) هر آنچه که بخواهید در خصوص فعل روسی بدانید (.Djvu) (11 مگ)

Трудные вопросы морфологии (Буланин) در این کتاب مسائل مشکل علم صرف مورد بررسی قرار گرفته است (.pdf) (11 مگ)

Русский язык как иностранный (Лебединский, Гончар) pdf (3 мб) کتابی استاندارد برای تدریس و یادگیری زبان روسی از ابتدا

Типы и формы сказуемого в современном русском языке (Лекант)  (.Djvu) (26 مگ)

Росийсская грамматика (М. Ломоносов, 1755) (.pdf  5 mb) اگر به کتاب جناب لامانوساف خواستید ارجاع بدید، استفاده کنید. وگرنه بعید میدونم کسی الان بشینه این کتاب رو بخونه

Морфологические категории современного русского языка (Милославский) (.Djvu 5 mb)  یکی از بهترین و معتبرترین کتابها در زمینه صرف روسی

Философия и язык (Козлова) (.pdf  46 mb) در خصوص فلسفه و زبان

Общая морфология. Введение в проблематику(Плунгян) (.pdf  34 mb) فرمت دی جی وی یو همین کتاب با کیفیت بسیار بهتر 5 مگ     کتاب جناب پلونگیان کتابی فوق العاده است در علم صرف

Введение в грамматическую семантику (Плунгян)  (.pdf  11 mb)   این کتاب بنا به گفته خود جناب پلونگیان از لحاظ محتوا کاملتر و بهتر از کتاب قبلی (یکی بالاتر) ایشان است

Русский язык. Практическая грамматика с упражнениями (Пулькина)  (.pdf  24 mb)

Учебное пособие по корректировке и систематизации грамматических знаний (Анисимова)  (.pdf  31 mb)

Динамические модели в семантике лексики (Падучева)   (.pdf  5 mb)

Публицистический  текст. Лингвистический анализ (Трофимова. Кузнецова)  (.pdf  4 mb)    کتابی برای تحلیل متون مطبوعاتی

Логический анализ языка. Культурные концепты (Артюнова) (.pdf  7 mb) تحلیل منطقی زبان

Семантика начала и конца  (Артюнова) (.pdf 62 мб)  بررسی معنای آغاز و انجام در زبان روسی - تحلیل منطقی زبان

По-русски - без ошибок! Пособие по грамматике русского языка для иностранных учащихся  (.pdf  14 mb)

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Семантика времени и вида (Падучева)  (.pdf  3 mb) پژوهشهایی در معناشناسی

Современный русский язык. Морфология (Камынина)  (.Djvu 3 mb) کتاب صرف خانم کامینینا که جزو بهترین ها است

300 глаголов совершенного и несовершенного вида в речевых ситуациях    (.pdf  3 mb)    تمرینهایی در زمینه نمود روسی

Знаем ли мы русский язык  (Аксёнова)   (.rtf 6 mb)

Фонетика современного русского языка (Буланин)   (.pdf  6 mb)     برای علاقمندان به آواشناسی کتاب جناب بولانین منبعی بسیار ارزشمند محسوب می شود

Грамматика русского языка в иллюстрациях (Пехливанова)   (.Djvu  25 mb)

Русский язык как инолстранный. Методика обучения русскому языку (Лысакова)   (.Djvu  4 mb)

Слова. Пособие по лексике и разговорной практике (Ермочинкова)   (.pdf  27 mb)

Категория состояния в современном русском языке (Каламова)   (.Djvu  2 mb)

Виды русского глагола значение и употребление (Караванов)   (.pdf  4 mb)

Русский язык и языковая личность (Караулов)   (.Djvu  5 mb)

Лингвистическая семантика (Кобозева)   (.pdf  16 mb)

Когда не помогают словари  بخش اول     بخش دوم     بخش سوم      (.pdf  9 - 7 - 9 mb)

Историческая грамматика русского языка. Морфология (Кузнецов П.С.)   (.Djvu  3 mb)

Знакомьтесь! Деепричастие (Куприянова Т.Ф.)   (.pdf  3 mb)    آشنایی و تمرین در زمینه قیدهای فعلی

Начинаем изучать русский (Лестница. Аникина)   (.pdf  6 mb)

Очерки по русской семантике (Пеньковский А.Б.)   (.pdf  3 mb)

Проблемы функциональной грамматики. ПОЛЕВЫЕ СТРУКТУРЫ (А.В. Бондарко)    (.pdf  3 mb)

Говорим об экономике по-русски. Книга для студента (Рагульцова, Круглова)   (.pdf  80 mb)      برای کسانی که به مباحث اقتصادی به زبان روسی علاقه دارند

Интонационная система русского языка (Светозарова Н.Д.)    با فرمت .pdf  (6 mb)   با فرمت .Djvu (2 mb)     با فرمت .doc (2 mb)

Русский язык - Здравствуйте!    (.pdf  4 mb)

Говорим по-русски с Ольгой Северской (Северская О.)    (.pdf  16 mb)

Метафора в системе языка (Скляревская Г.Н.)    (.Djvu  7 mb)

Славянское языкознание. XII Международный съезд (1998)    (.Djvu  14 mb)

Современный русский язык. В трёх частях 1987 (Н.М. Шанский, Бабайцева)   часть 1 (.pdf 10 mb)       часть 2 (.pdf 14 mb)     часть 3 (.pdf 11 mb)

Справочник-тренинг по русским глаголам движения  (.pdf 1 mb)    تمرین و آشنایی با افعال حرکتی

Продолжаем изучать русский (Царёва Н.Ю., Будильцева М.Б., Кацевич М.А. и др.)  (.pdf 4 mb)

Читаем и говорим по-русски    часть 1 (.pdf 9 mb)     часть 2 (.pdf 6 mb)

Методика преподавания русского языка как иностранного (Щукин А.Н.)  (.pdf 73 mb)    کتاب معروف جناب شوکین که در ایران هم در مقطع ارشد تدریس می شود

Я читаю по-русски  (.pdf 4 mb)

Проблемы структурной лингвистики  1979 (.pdf 7 mb)    1980  (.pdf 8 mb)

Функциональная грамматика русского языка (Шелякин) (.pdf 18 mb)

Взаимодействие лексики и грамматики (Апресян)   (.pdf 1 mb)

Теория значения в системе функциональной грамматики. 2002 (Бондарко А.В.)   (.Djvu  12 mb)

Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость (А.В. Бондарко) 1991      (.pdf 28 mb)   این کتاب بجز اینکه اثر جناب پروفسور باندارکو است، کتاب مورد علاقه بنده است و به همین دلیل خیلی بولد شده 🙂

Грамматическое значение и смысл (А.В. Бондарко)   (.Djvu  7 mb)

Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким (Исаченко)    (.pdf 46 mb)       از بهترین کتابها در زمینه گرامر روسی

Игра на гранях языка (Б. Норман) 2006     (.pdf 2 mb)   کتابی جالب همانند سایر کتابهای جناب پروفسور نورمن

Из лингвистического наследия (Карцевский С.И.) 2004     (.pdf 2 mb)

Морфология простым языком     (.pdf 3 mb)    علم صرف به زبان ساده

МОРФОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА     (.pdf 3 mb)    کتابی عالی که در یک کلام: صرف روسی را جمعی از زبانشناسان مکتب سن پترزبورگ حلاجی کرده اند

Современный персидский язык  (Ю. Рубинчик) (1960)       (.pdf 7 mb)     این کتاب جزو نسخه های اولیه دستور زبان فارسی جناب روبینچیک است

Курс общей лингвистики (Ф. Соссюр ) 1999        (.pdf 4 mb)

Очерк современного русского литературного языка (Шахматов А.А.) 1941        (.pdf 62 mb)

Синтаксис русского языка (Шахматов А.А.) 2001         (.pdf 19 mb)     جناب شاخماتوف را غالبا با این کتاب می شناسند و یکی از پایه های علم نحو محسوب می شود. این کتاب چاپ جدید است

کتابهایی در زمینه ادبیات

Сравнительное литературоведение   (.Djvu 12 mb)

Теория и методика обучения литературе   (.pdf 12 mb)

۱۱ دیدگاه

 1. صدیقه خزائی می‌گوید:

  سلام و عرض ادب!
  سپاس از این همه سخاوت و بزرگواری شما در انتقال دانسته های علمی ....

  پاسخ دادن
  • مهرابی می‌گوید:

   سلام خانم خزائی و عرض ادب متقابل.
   خواهش میکنم. انتقال درسته اما کاش اینها دانسته های علمی ام بود.

   پاسخ دادن
 2. nina می‌گوید:

  سلام.ببخشید من دانشجو پادفکم تو بلاروس میشه اسم چند تا کتاب خوب و عالی در زمینه گرامر روسی که فارسی به روسی باشه بگید یا فایل دانلود بزارید این فایلا من دانلود میکنم باز نمیکنه.مرسی.

  پاسخ دادن
 3. سعید می‌گوید:

  سلام، ممنون!
  خیلی لطف کردین، من دانشجوی زبان و ادبیات فارسی هستم و دارم روسی یاد میگیرم، اگه میشه لطف کنید چند تا کتاب از تورگنیف و داستایوفسکی توی سایت قرار بدین!
  ممنون!

  پاسخ دادن
 4. سعید می‌گوید:

  سلام، بله
  خصوصا کتاب جنایت و مکافات و پدران و پسران و یادداشت های یک شکارچی، البته نسخه هایی که بشه پرینت گرفت و صحافی کرد!
  بازم ممنون!

  پاسخ دادن
 5. سعید می‌گوید:

  سلام استاد!
  همچنان منتظریم!!!

  پاسخ دادن
 6. Afshin می‌گوید:

  سلام .من هم پادفک مسکو میخونم. میشه لطفا اگه پیدا کردی منبع خوبی به منم معرفی کنید .
  Telegram.me/afshinhnt

  پاسخ دادن
  • مهرابی می‌گوید:

   سلام. به نظرم شما منابع خوبی میتونید از استادانتان در آنجا دریافت کنید. اگر موضوع خاصی مدنظرتان است بنویسید. موفق باشید 🙂

   پاسخ دادن
 7. مینا یزدانی می‌گوید:

  با سلام و عرض ادب
  من نیاز به ترجمه لغت از روسی به فارسی دارم لطفا منو راهنمایی کنید.
  ممنون

  پاسخ دادن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *